یکشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۷
صفحه نخست »

ارتباط سبک های رهبری با عوامل بیوگرافی مدیران ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور

یکشنبه 30 فروردين 1394
0
محبوب
ارتباط سبک های رهبری با عوامل بیوگرافی مدیران ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور
ارتباط سبک های رهبری با عوامل بیوگرافی مدیران ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور

حسن حمیدی ، رییس هیات ورزش کارگری استان تهران

فرشته زارعی، نایب رییس هیات ورزش کارگری استان تهران

مقدمه

مدیریت در ورزش که شاید ساده‌ترین آن طراحی و سازمان‌دهی یک مسابقه ورزشی در نظر ‌آید ، خود کاری بس دشوار و پیچیده است که به رغم همه نوع پیش‌بینی ، هنوز ممکن است در حین اداره آن، صدها مشکل پیش آید که هر یک می‌تواند شیرازه کار را از هم بپاشد و حاصل تلاش‌های جمعی را به یک باره نابود کند(2).

انتخاب شیوه های موثر رهبری به توجه به شرایط و موقعیت های مختلفی است که یک مدیر توانمند باید با درک این شرایط بتواند از آن ها به بهترین وجه استفاده کند . مدیران ادارات تربیت بدتی و فوق برنامه های ورزشی دانشگاه با افرادی در ارتباط می باشند که نوع خاصی از مدیریت را می طلبد .

شیوه رهبری هر فرد عبارت است از الگوی رفتاری آن فرد هنگام نفوذ در فعالیت های دیگران که این شیوه رهبری به ترکیبی از وظیفه گرایی و رابطه گرایی نیاز دارد . دو نوع روش طرفداری ازتکلیف وطرفداری از رابطه از اجزای اصلی سبک های رهبری می باشند(6).

شیوه رابطه گرا در وهله نخست به جنبه های انسانی مدیریت سازمان ها می پردازد و براهمیت روابط انسانی شیوه برخورد و احساسات افراد و تاثیری که سازماندهی غیر رسمی ممکن است برعملکرد داشته باشد تاکید می کند . در حالیکه شیوه وظیفه گرا بر برقراری انضباط اولویت اهداف سازمان نسبت به روابط افراد و افزایش موفقیت از طزیق بهبود مدیریت و سازماندهی تاکید دارد . (7).

نتایج تحقیقات نشان دهنده استفاده مدیران از سبک های رهبری با تفاوت های بسیار همراه می باشد . نتایج متناقض در تحقیقات نشان می دهد که استفاده از روش های رهبری و مدیریت در جوامع مختلف مدیران و مربیان ورزشی متفاوت است . در این خصوص ون (1997 ) و کلاریک ( 2004 ) الدرتون ( 2007) هر یک به طور جداگانه نتایج متفاوتی را از انتخاب شیوه های رهبری مدیران و مربیان ورزشی اعلام نمودند . نتایج این تحقیقات نشان داد که بین سبک های رهبری مدیران و مربیان با برخی ویژگی های فردی آن ها ارتباطات متفاوتی وجود دارد (11،9،7).

دکستر[1] (2002)، در بررسی سبک رهبری مدیران ورزشی و سرمربیان منتخب مسابقات دانشگاهی به نتایج زیر دست یافت :26 درصد از مدیران از سبک رهبری تحولی استفاده کردند. در حالیکه 7/62 مربیان از سبک رهبری تحولی استفاده می‌کردند . بین سبک رهبری و سنوات تجربه ارتباط معنی‌دار نیست . هم‌چنین بین سبک رهبری و سطح تحصیلات ارتباط معنی‌دار نبوده است (8). نتایج ضد و نقیض در یافته های فوق نشان دهنده استفاده متفاوت مدیران و مربیان ورزشی از سبک های رهبری می باشد که خود جای بررسی بیشتری را در این رابطه می طلبد .

بررسی این تحقیقات و مشاهده نتایج ضد و نقیض نشان دهنده این است که در سازمان های مختلف با توجه به شرایط سازمانی و افرادی که به عنوان زیر دستان با مدیران و مربیان ورزشی کار می کنند تعیین یک شیوه مناسب مدیریتی کاری دشوار است و به همین جهت سوالی که پیش می آید این است که در دانشگاه ها که مکان علمی به حساب می آید و مدیران و مسئولین تربیت بدنی با افراد با سواد و برجسته سر وکار دارند از چه شیو ه ی رهبری استفاده می کنند ؟ آیا بین شیوه های اتخاذ شده توسط مدیران تربیت بدنی تفاوتی وجود دارد  آیا می توان ارتباطی را بین ویژگی های دموگرافیک نمونه های تحقیق با روش های رهبری آنها پیدا نمود؟

روش شناسی تحقیق

نظر به اینکه هدف این تحقیق توصیف و مقایسه سبک‌های رهبری و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک مدیران ورزشی دانشگاه های آزاد سراسر کشور می‌باشد ، این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی است که اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه گرد‌آوری شده است .

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه رؤسای ادارات تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی است . این افراد حداقل دارای یک سال سابقه مدیریت و ابلاغ رسمی درمدیریت تربیت بدنی واحد مربوطه می باشند . براساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برای چنین جامعه‌ای 120 نفر برآورد شده است . پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در دو مرحله تعداد 112 پرسشنامه قابل استفاده ،  وصول گردید که حجم نمونه به همین میزان در نظر گرفته شد . نحوه انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده بود.

برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز،  از دو  پرسشنامه به ترتیب  زیر استفاده گردید:

الف) پرسشنامه اطلاعات فردی ، شامل : سن ، محل خدمت ، میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی ، سابقه فعالیت­های ورزشی ، سابقه کار مدیریتی ، وضعیت اشتغال ، وضعیت خدمت و.. را در برمی­گیرد .

ب) پرسشنامه سبک رهبری: متز و کاس و باردنز (1969) برای اولین بار پرسشنامه بررسی سبک­های رهبری را ابداع کردند و در سال 1974 توسط ففر و جونز و در سال 1979 توسط گانن مورد تجدید نظر قرار گرفت که دو بعد وظیفه­گرایی و رابطه­گرایی مدیران را تعیین می­نماید.

از آمار توصیفی برای پیدا کردن فراوانی ، درصد و میانگین اطلاعات بدست آمده و از آمار استنباطی با توجه به نوع پرسشنامه از کای اسکوار برای بررسی تفاوت سبک های رهبری و نیز همبستگی بین متغیر های ویژگی های دموگرافیک با شیوه های رهبری انتخابی مدیران استفاده شد.

 یافته های تحقیق:

جدول1: توزیع سن و سابقه خدمت آزمودنی

آماره

تعداد

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف استاندارد

سن

112

7/36

27

47

9/7

سابقه خدمت

112

8/11

2

17

1/3

 

در بررسی ارتباط ویژگی های دموگرافیک با سبک های رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات و سبک رهبری رابطه گرا در مدیران ورزشی دانشگاه ارتباط معنی داری وجود دارد . همچنین بین سن و رشته تحصیلی با سبک رهبری وظیفه گرا در مدیران ورزشی دانشگاه ارتباط معنی داری مشاهده شد . بین وضعیت تاهل و سبک رهبری تلفیقی در مدیران ورزشی دانشگاه ارتباط معنی داری مشاهده شد . بین سایر ویژگی های فردی با سبک های رهبری مدیران رابطه معنی داری مشاهده نشد(جداول 2-4).

بررسی ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک با سبک‌ رهبری رابطه گرا در مدیران ورزشی دانشگاه های آزاد کشور    جدول 2:

 

دوره های آموزشی

سابقه مدیریتی

وضعیت تاهل

رشته تحصیلی

سطح تحصیلات

سن

ویژگی های فردی

نتایج

2.24

1.76

.98

2.87

5.34

1.54

X2

2

4

2

2

5

8

درجه آزادی

.54

.73

.92

.34

.03

.87

سطح معنی داری

 

بررسی ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک با سبک‌ رهبری وظیفه گرا در مدیران ورزشی دانشگاه های آزاد کشور    جدول 3:

 

دوره های آموزشی

سابقه مدیریتی

وضعیت تاهل

رشته تحصیلی

سطح تحصیلات

سن

ویژگی های فردی

نتایج

2.15

4.38

.76

6.32

3.12

7.86

X2

2

4

2

2

5

8

درجه آزادی

.61

.44

..81

..021

.48

.012

سطح معنی داری

 

بررسی ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک با سبک‌ رهبری تلفیقی در مدیران ورزشی دانشگاه های آزاد کشور    جدول 4:

دوره های آموزشی

سابقه مدیریتی

وضعیت تاهل

رشته تحصیلی

سطح تحصیلات

سن

ویژگی های فردی

نتایج

3.11

5.38

6.78

2.16

6.23

13.54

X2

2

4

2

2

5

8

درجه آزادی

.29

.14

.01

.49

..40

.09

سطح معنی داری

 

بحث و نتیجه­ گیری

نتایج نشان داد بین سبک رهبری وظیفه گرا و سن رابطه معنی داری وجود دارد . با افزایش سن مربیان تمایل به سبک وظیفه گرایی  در مدیران ورزشی بیشتر شده است. نتیجه این تحقیق با یافته های رئوف(1384) و قاسمی(1386) هم خوانی دارد(6،10)، اما با تحقیق تورمن(2001) و خسروی زاده(1375) که به بررسی رابطه ویژگی های فردی و سبک های رهبری مدیران می پردازد ، هم خوانی ندارد(18،5) . تفاوت میان گروه های مورد بررسی ( مدیران و ورزشکاران ) را شاید بتوان به عنوان یکی از دلایل این عدم هم خوانی به شمار آورد.

آزمون های فرضیه نشان می­دهد که رابطه ایی  میان سابقه مدیریت و سبک های رهبری وجود نداشته است . بنابراین می توان این گونه تحلیل کرد که سابقه و تجربه کافی ، در عرصه مدیریت، برای اتخاذ یک سبک رهبری مشخص وجود نداشته است.

این تحقیق نشان می دهد هر چه سطح تحصیلات بالاتر باشد رابطه گرا یی بیشتر می باشد . نتایج ارتباط معنی داری را بین میزان تحصیلات و سبک رهبری رابطه گرایی نشان داد . این موضوع بیان گر این است که با افزایش سطح تحصیلات تمایل مدیران ورزش دانشگاهی به استفاده از سبک رهبری رابطه مداری بیشتر می گردد . با توجه به ارتباط معنی‌دار به‌دست آمده بین سطح تحصیلات و سبک‌ رهبری رابطه‌گرا یی این یافته ها با نتایج رئوف (1384) هم‌خوانی دارد،‌ به نظر می‌رسد که تحصیلات در انتخاب سبک رهبری مربیان تأثیر بسزایی داشته است . اما با نتیجه تحقیق تورمن (2001)، ارشاد (1377) و خسروی‌زاده (1375) هم‌خوانی ندارد.

از طرفی نتایج تحقیق نشان داد که  بین سبک رهبری وظیفه گرا و رشته تحصیلی (تربیت بدنی، غیرتربیت بدنی) رابطه معنی داری وجود دارد. در کل، این تحقیق نشان داد که رشته تحصیلی مربیان در به کارگیری سبک رهبری وظیفه گرا توسط مربیان تاثیر معنی دار داشته است. نتایج این تحقیق با تحقیق رئوف (1384 ) و قاسمی (1386 ) هم خوانی دارد.

همچنین نتایج نشان میدهد که وضعیت تأهل ارتباط معنی داری با سبک رهبری تلفیقی دارد و فرض صفر در این فرضیه رد شده است. مربیان متأهل تمایل بیشتری به سبک رهبری رابطه گرا و تلفیقی داشته اند، در حالیکه مربیان مجرد بیشتر به اعمال سبک وظیفه گرا تمایل داشته اند.

براساس نتایج تحقیق حاضر در خصوص ارتباط ویژگی‌های فردی با سبک‌های رهبری، نتایج بیانگر وجود ارتباط معنی‌دار بین سن و سبک رهبری وظیفه‌گرا که نشان از توجه به وظیفه و تلفیقی که نشان از روحیه بالا و بهره‌وری بالا در مدیران است ، می‌باشد. همان‌گونه که در مباحث نظری و پیشینه تحقیق ویژگی‌های شخصی مانند سن، سابقه مدیریت ، دوره های آموزشی و سطح تحصیلات بر سبک‌های رهبری مدیران موثر است ، می‌توان نتیجه گرفت که مدیران ورزش دانشگاه نیز در به‌کارگیری سبک‌های رهبری خود ، متأثر از برخی ویژگی های خود عمل می‌کنند . گرچه نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق رئوف (1384) هم‌خوانی دارد اما با نتایج تحقیق سام (1379)، ارشاد (1377) و خسروی‌زاده (1375) هم‌خوانی ندارد. در نهایت با توجه به اینکه ببیشتر مدیران از سبک رهبری رابطه مداری استفاده می کنند پیشنهاد می شود دوره های ویژه ایی برای مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها برگزار نمود که هدف از این دوره ها آشنایی مدیران با انواع سبک های مدیریتی و چکونگی استفاده از آن ها در شرایط مختلف باشد.

 

منابع و مأخذ

الف : منابع فارسی

 1. ارشاد، طیبه (1377). توصیف سبک‌های مدیریت و برخی ویژگی‌های فردی و شخصیتی مسئولین تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش تهران ، شهرستان ری و اسلام‌شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت‌معلم، تهران، چاپ نشده.
 2. جکسون، راجر، پالمر، ریچارد (1380). راهنمای مدیریت ورزشی، مترجمان خبیری و همکاران، انتشارات کمیته ملی المپیک ایران، تهران.
 3. خسروی زاده، اسفندیار (1375). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری و خصوصیات شخصیتی مدیران تربیت‌بدنی و مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده.
 4. رئوف، محمود (1384). بررسی ارتباط بین سبک رهبری با تیپ شخصیتی (برونگرایی و درونگرایی) و برخی ویژگی‌های فردی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود، چاپ نشده.
 5. سام، محمد(1379). بررسی رابطه خلاقیت با سبک‌های رابطه مدار و وظیفه‌مدار مدیران زن و مرد در دوره متوسطه استان کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 6. هرسی، پال. بلانچارد، کنت(1382). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 7. قاسمی، سهیلا(1386). مقایسه سبک‌های رهبری مربیان رشته‌های منتخب ورزشی کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، چاپ نشده.

ب : منابع خارجی

 1. Dexter. J (2002). Analysis of the Perceived Leadership Styles and Levels of Satisfaction of Selected Junior College Athletic Directors and Head Coaches. United states sports Academy, Sport Journal, Vol.5, No.2.
 2. Kolaric, Bostijan (2005). An Examination of Coaches and their Efforts to Maximize Team Cohesion and Team Satisfaction, Department of Psychology senior Theses, www.anselm.edu.
 3. Turman, Pual D(2001). Situational Coaching styles: The impact of success and Athlete Maturity level on Coaches' leadership over time, Small Group Research, Sage Publications, Vol.32, No.5, PP:526-594.
 4. van, Engen ML, and Willemsen, T.M(2004).Sex and Leadership Styles. PubMed-Index for Medline.

 

 

 

 

 

 


[1] . Dexter

 

 بازگشتآخرین اخبار

سایت جدید فدراسیون ورزش کارگری نشست خبری انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور اقتدار تیم ملی سومو کارگران بزرگان جهان را به زانو درآورد / تیم ملى هدف فدراسیون دستیابی به جامعه ای سلامت محوردر خانواده کار و تلاش است تیم شطرنج استان تهران فاتح رقابت های شطرنج قهرمانی کشور بانوان کارگر کسب عنوان قهرمانی رقابت ها مسترالمپیا توسط تیم ملی پرورش اندام کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط تیم ملی پرورش اندام کارگری در نخستین روز اصلاحیه/رقابت های وزنه برداری انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابت های اصلاحیه/رقابت های کاراته کاراته قهرمانی کشور کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل رقابت های جانبازان و معلولین کارگران کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات انتخابی تیم ملی وزنه برداری کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان کارگر کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل رقابت های تنیس روی میز قهرمانی کارگران کشور اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات اسکواش قهرمانی کارگران کشور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:امیدوارم شاهد پیشرفت روزافزون ورزش کارگری ملائی به سمت رئیس کمیته کشتی با چوخه فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد رقابت های بین المللی کشتی آبا - گرجستان/حماسه ای دیگر توسط ملی پوشان بازوند: ورزش کارگری روح جدیدی در خانواده کار و تلاش ایجاد کرده است اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی کشور کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات موی تای قهرمانی کشور کارگران مجمع انتخاباتی استان آذربایجان غربی برگزار گردید/آمیان در سمت خود ابقا گزارش صعود کوهنوردان کارگر به قله دنا حمیدی: به دنبال ثبت کشتی آزاد ورزش کارگری در فدراسیون جهانی هستیم مسابقات ووشو قهرمانی کشور با برتری میزبان به پایان رسید سیستان و بلوچستان میزبان مسابقات جهانی ووشو کارگران اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات پتانک انتخابی تیم ملی بانوان و آقایان اطلاعیه مهم/دستورالعمل مسابقات موی تای قهرمانی کارگران و فرزندان کارگر رقابت های جهانی شرکت ها به میزبانی فرانسه برگزار می شود/ کاروان ایران حمیدی: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور برگزار می‌شود مسابقات جهانی کشتی آبا /ملی پوشان کارگری بر سکوی دوم ایستادند قزوین، قهرمان مسابقات والیبال دسته اول قهرمانی کشور مسابقات پرورش اندام انتخابی تیم ملی کارگران اعزامی به رقابت های مستر نشست انجمن ورزش های رزمی کارگری کشور برگزار گردید سید امیر حسینی در پیامی؛ انتخاب نجفی را به عنوان شهردار تهران تبریک اطلاعیه مهم/دستورالعمل صعود سراسری کوهنوردان کارگر به قله حوض دال(دنا) اطلاعیه مهم/ دستورالعمل مسابقات بدنسازی قهرمانی کارگران کشور فدراسیون ورزش کارگری به نمایندگی از جامعه ورزش کارگری انتخاب مجدد

صفحه نخست  |  درباره فدراسیون  | تماس با ما  |  آرشیو اخبار  |  آرشیو تصاویر  |  مقالات  |  تقویم سال فدراسیون  |  پیوندها

 

.:کلیه حقوق مادی و معنوی این نگارش متعلق به فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران می باشد:.

Falc0n Eye$ Here G2: all electronic Thunderbolt Team